• Gwarancja

  Na produkty zakupione w FIPO-BET udzielamy następującej gwarancji.

  • Na wszystkie elementy ogrodzeń producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują tylko w przypadku pełnej i terminowej zapłaty. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie. W szczególnych przypadkach FIPO-BET ma prawo odmówić zobowiązań gwarancyjnych w sytuacji, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej wyrobu.
  • Reklamacji nie podlegają wyroby uszkodzone w wyniku nieprzewidzianych wypadków losowych na przykład klęsk żywiołowych w tym nawałnic i wiatrów ponad 22 m/s, powodzi oraz uszkodzeń mechanicznych.

  • Producent dopuszcza powstawanie na wskutek warunków atmosferycznych pęknięć, które nie mają wpływu na własności użytkowe ogrodzenia.

  • Nie podlegają reklamacji i są dopuszczalne:

  – Różnice w odcieniach płyt i słupków betonowych (nieznaczne) – które nie zależą od producenta a wpływ na nie mają następujące czynniki: kolor kruszyw, temperatura, wilgotność itp.
  – Wypływki na krawędziach płyt i słupków mogą występować tzw. wypływki, które wynikają z procesu produkcji
  – Pory niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji.
  – Woskowate mikropęknięcia nie mające wpływu na wartości użytkowe
  – Naloty (wykwity, plamy) które powstają na powierzchniach płyt i słupków w wyniku procesu produkcyjnego i procesu parowania, a znikające na skutek warunków atmosferycznych
  – Mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) otarcia, rysy, odpryski powstałe podczas załadunku, transportu i rozładunku.

  Wszystkie wyżej wymienione czynniki nie mają wpływu na własności jak również na zaniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych wyrobów.

  Nabywając towar w naszym przedsiębiorstwie jednocześnie akceptują Państwo warunki gwarancji.